Mazedonisch

Македонски

Вил Фирт, долгогодишен преведувач од македонски на англиски и германски јазик, врши квалитетни преводи. За вашите потреби слободно обратете се на македонски јазик.